Stambyte

Stambyte

På extrastämman den 25 april 2022 röstade medlemmarna igenom att styrelsen ska genomföra ett stambyte i Brf Ripan 4 i enlighet med genomförd förstudie. Här på sidan presenterar vi löpande viktig information kring stambytet.

 


 

Stambytet är tyvärr försenat som alla kan se vilket är oerhört jobbigt och stökigt för oss alla. Här nedan bland länkarna kommer styrelsen med start från v.48 publicera veckoinformtion från Eskilstuna Byggtjänst gällande vad som händer i respektive stam och lägenhet.

Därmed får vi alla tillgång till så mycket information som möjligt kring projektet. Lägesrapporterna är skriva av Eskilstuna Byggtjänst, var av de kan kännas rikta sig mer för folk inom byggbranschen. Texten i dessa rapporter som är skrivna med fet stil beskriver aktuell status. Text (meningarna som är skriven i normal font, ej fet, innebär att de delarna är klara i respektive lägenhet). Där det också i rapporterna står "bygg, el, kakel, rör" så avser detta hantverkarnas yrkesinriktning. Om det ex står "rör klar med X" innebär det att rördragaren är klar. Vi hoppas på att ni alla förstår det mesta av rapporterna.

Vill ni bolla frågor kring era lägenheter och projektet eller om något är oklart i rapporterna gör ni det bäst direkt via projektets kontaktpersoner på Esklistuna Byggtjänst:

Patrik Lie 070-594 81 20, Ronnie 070-594 81 98, Johan 070-594 81 13 eller Christoffer 070-594 81 79.

 


 

Dokument

 


Skavanker på lister och väggar

Tyvärr blir det skavanker på lister och väggar i lägenheterna under projektets gång. Målare från EBT kommer gå igenom och åtgärda dessa skador som kan härröras till projektet efter att din lägenheten är klar. Anser du att någon del missats, vänligen kontakta någon av kontaktpersonerna på EBT så ser de till att skadorna åtgärdas hos dig, om dessa skador hör till projektet och är orsakade av dem. Gör gärna en samlad lista med eventyella skador till dem så blir det enklare att följa upp problemen och åtgärda dem.

 


Extra kostnader

Alla egna tillval, ombyggnationer (och kostnader som dessa eventuellt medför i andra delar av huset), installationer önskemål och beställningar (som inte ingår i upphandlingen) som ni själva gjort och önskat via EBT bekostas privat av respektive medlem och faktureras till er av EBT.

Medlemmar som ändrar på tillval, kakel, klinker, utformning etc under pågående projekt, även dessa kostnader och kostnader kring ökad arbetstid för att tillgodose medlemmars önskemål bekostas också privat av respektive medlem. Lika så gällande tillval, kakel och liknande som kräver extra arbetstid för att monteras och eventuella kostnader för att räta upp och stärka upp väggar för att klara dessa tillval bekostas av medlemmen.

Föreningen står för stambyteskostnaden enligt upphandlingen som presenterades vid extrastämman.

 


Besiktning och garanti

Varje lägenhet besiktigas av ett externt besiktningsföretag efter att respektive stam är klar (totalt fem stammar i fastigheten). Varje medlem får information från EBT om när besiktning kommer att ske. Besiktningsmännen undersöker de delar som föreningen beställt via entreprenaden. Hittas fel på dessa har EBT 10 dagar på sig att åtgärda felen efter besiktningen. Hittar ni själva något fel (nya eller gamla) efter besiktningen genomförts och efter att felen ska varit avhjälpta ber vi er omgående kontakta EBT. Vänligen meddela även styrelsen. Föreningen har fem års garanti via EBTpå utfört stambyte.

Har du beställt egna om- och tillbyggnationer och även måleriarbeten etc utöver det som ingår i entreprenaden besiktigas inte dessa av föreningens utsedda besiktningsmän. Dessa egenbeställda delar får medlemmen själv besiktiga och ge feedback på till EBT.

Tider

  • Stam 1 besiktas den 8 november 2022 (Klar)
  • Stam 2 (del av) besiktas den 6 december 2022 (Klar)
  • Stam 2-3 besiktigas den 5 januari 2023 (Klar)
  • Stam 4 besiktas den 7 februari 2023 (Klar)
  • Stam 5 besiktas den 27 februari 2023 (Klar)
  • Slutbesiktning den 18 april 2023 (Klar)

Vid slutbesiktningen får föreningen överlämnat till sig all dokumentation kring entreprenaden samt protokoll på att alla fel är åtgärdade. Vid slutbesiktningen kommer inte samtliga lägenheter att besiktas igen utan ett urval lägenheter besiktas för att kontrollera att åtgärdena är utförda.

Efter slutbesiktningen får föreningen 5 års garanti på utfört arbete i hela fastigheten av entreprenaden.


Kakelprover

Kakelproverna finns i tvättstugan.